Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

  Artikel 1 Definities
  AvSHosting, kantoor gevestigd in Alkmaar.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door AvSHosting worden gedaan of gesloten en gelden ook op alle door AvSHosting ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door AvSHosting voor de klant worden verricht of gemaakt.

   

  Artikel 1.1
  Voorwaarden voor de serviceverlening:
  De overeenkomst tussen AvSHosting en de klant gaat direct in op het moment van goedkeuring door AvSHosting van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
  AvSHosting behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
  De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.

   

  Artikel 1.2
  Onder ‘in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden’ wordt mede verstaan:
  Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.
  Materiaal dat door AvSHosting wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
  Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

   

  Artikel 1.3
  Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
  – Pirated software
  – Hacker programma’s of archieven
  – Warez sites
  – Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
  – IRC bots
  – Criminals-games en afgeleiden hiervan
  – Iedere vorm van illegale pornografie

   

  Artikel 1.4
  Gebruiksregels:
  Elke account heeft zijn eigen map. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing scripts te deactiveren die de normale server-werking beïnvloeden.
  Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen chatrooms te installeren. Chatrooms mogen uitsluitend geïnstalleerd worden via onze support afdeling die u bij deze optie zullen ondersteunen.
  Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers is ten strengste verboden.
  IRC of IRC-bots zijn niet toegestaan op onze servers.
  Onze servers kunnen niet worden ingezet als de bron, tussenschakel of doelwit van spam, flames, of zogeheten ‘mailbommen’.
  Elke poging om onze servers aan te vallen of op een andere wijze onstabiel te maken is strikt verboden.
  Sites met als primair doel file-distributie worden niet toegestaan op onze servers.
  Onze servers kunnen niet gebruikt worden voor mirrorsites van andere websites met een algemeen aangenomen dubieus of incorrect karakter.
  Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
  SMTP relay server is een extra optie die afgesloten kan worden via AvSHosting, hieraan zijn kosten verbonden van € 1,95 euro per jaar inclusief btw. Bij deze optie is het ten strengste verboden om dit middel in te zetten als bulk e-mail services en/of ‘mailbommen’.
  AvSHosting heeft een eigen mail server, koppelingen die toegestaan worden is pop3/imap. Ook kan er gebruik worden gemaakt van webmail te benaderen via https://webmail.avshosting.nl of https://mail.avshosting.eu.

   

  Artikel 1.5
  Traffic (dataverkeer) regels:
  Ieder hosting pakket krijgt onbeperkt dataverkeer ter beschikking op basis van fair use policy. Als het dataverkeer per maand van een hostingpakket zodanig verschilt op basis van fair use policy wordt u via een mail op de hoogte gebracht, na herhaalde verzoeken kan AvSHosting overgaan om het in rekening te brengen. De prijs bedraagt € 2,50 per begonnen gigabyte (GB) overschrijding. Hierbij geldt dat de logfiles en onze administratie het dwingende bewijs leveren van de overschrijding op basis van fair use policy van de hoeveelheid dataverkeer, behoudends tegenbewijs door de klant.

   

  Artikel 1.6
  Toegang:
  Toegang tot alle services verbonden aan onze accounts is primair bedoeld voor personen die volgens onze administratie direct verbonden zijn met het account.
  AvSHosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan op het account via een door de klant aan derden verleende toegang tot de services.

   

  Artikel 1.7
  Aansprakelijkheid:
  AvSHosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door haar klanten gehoste websites. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de website berust volledig bij de klant en de klant erkent dit.
  AvSHosting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten langs de zijde van AvSHosting of een bedrijf dat door AvSHosting is ingeschakeld.
  AvSHosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van het gedrag van een klant van AvSHosting.
  AvSHosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is AvSHosting gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van een server of bij netwerkonderbrekingen.
  In geval van overmacht kan de klant AvSHosting nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien AvSHosting verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, waterschade, wegvallen internet verbinding, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur of storingen in de levering van energie. Indien door overmacht AvSHosting langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

   

  Artikel 1.8
  Betaling:
  Voor alle betalingen geldt een betalingstermijn van uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Hostingaccounts worden uitsluitend per jaar gefactureerd. ( Uitgesloten maandelijkse abonnementen, bijvoorbeeld development omgeving ).
  Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de klant aansprakelijk voor de door AvSHosting geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien AvSHosting tot buitengerechtelijke incasso moet overgaan komen de kosten daarvan, met een minimum van € 47 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant. Abonnementen waarvan de betaling via buitengerechtelijke incasso dient te worden geïnd worden automatisch stopgezet na de lopende abonnementsduur.

   

  Artikel 1.9
  Contractduur:
  De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het hostingaccount wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met automatische verlenging. Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het
  hostingaccount. Ingangsdatum factuur is startdatum, tevens is de factuur ook de overeenkomst.
  Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor de volgende factuurdatum plaats te vinden en kunnen uitsluitend gebeuren via sales@avshosting.nl of sales@avshosting.eu.

  Ook voor HTTPS certificaten geld bovenstaande, HTTPS certificaten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar. Ingangsdatum factuur is startdatum, tevens is de factuur ook de overeenkomst.

   

  Artikel 2.0
  Weigering en maatregelen:
  AvSHosting reserveert het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
  AvSHosting heeft het recht een service te weigeren of stop te zetten wanneer de klant de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet naleeft.
  Bij elke vorm van een overtreding kan het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd worden.
  AvSHosting is ten allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen voor de (opgeschorte) diensten of producten.

   

  Artikel 2.1
  Algemene voorwaarden en tarieven:
  AvSHosting is gerechtigd deze algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
  Indien AvSHosting overgaat tot wijziging van de algemene voorwaarden, gaat deze in binnen een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van AvSHosting. Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging de gelegenheid per post tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze klant niet van toepassing is.
  Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

   

  Artikel 2.2
  Toepasselijk recht en geschillen:
  Op alle door of namens AvSHosting gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen tussen AvSHosting en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AvSHosting haar vestigingsplaats heeft.

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
  error: Niet mogelijk !!

  Powered by themekiller.com